คุรุสภา

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 

ผู้เข้าร่วมประชุม ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงเรียนเอกชนในระบบประเภทนานาชาติ จำนวน 7 โรงเรียน

เอกสารประกอบการประชุม

1. เอกสารเอกสารที่ต้องจัดทำตามกฎหมายระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง สำหรับโรงเรียนเอกชน ประเภทนานาชาติ

     1.1     ปก       1.2  สารบัญ    1.3  เอกสารหน้า 1 - 67    1.4  เอกสารหน้า 68 -105  

2. แนวปฏิบัติในการรับครู บุคลากรชาวต่างประเทศ

...................................................................

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 

ผู้เข้าร่วมประชุม ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษา ที่เปิดสอนเฉพาะระดับก่อนประถม

เอกสารประกอบการประชุม

1.  คู่มือการตรวจนิเทศติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน

2. แนวปฏิบัติในการรับครู บุคลากรชาวต่างประเทศ

................................................................

วันที่ 19 และวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 

ผู้เข้าร่วมประชุม ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษา ที่เปิดสอนระดับการศึกษาภาคบังคับ และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เอกสารประกอบการประชุม

1.  คู่มือการตรวจนิเทศติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน

2. แนวปฏิบัติการวัดผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (พิมพ์ครั้งที่ 4)

3. แนวปฏิบัติในการรับครู บุคลากรชาวต่างประเทศ