1.  เอกสารข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ปีการศึกษา 2560

2. แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ปีการศึกษา 2560

3. แบบขอรับบริการข้อมูลสารสนเทศ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

4. ระบบคลังข้อมูลกลางด้านการศึกษา (MOE - Educational Warehouse System) 
5. ไฟล์สำหรับกรอกข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนในสังกัดเอกชน 85 แห่ง

6. (ร่าง) ข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา 2561 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

 

ไฟล์ภาพรวมเพื่อประกอบการประชุมวันที่ 17 กันยายน 2561 (มีข้อมูลบ้างแต่ยังไม่ครบ)    
สพป.1    
สพป.2    
สพป.3    
สพม.11     
ภาพรวมโรงเรียนสังกัดพระพุทธศาสนา 4 แห่ง    
ภาพรวมโรงเรียนเอกชน 85 แห่ง    
ภาพรวมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 4 แห่ง    
กศน.สุราษฎร์ธานี    
สังกัดเทศบาล-ตำบล    
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด    
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ    
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    
วิทยาลัยพยาบาล    
ภาพรวมมหาวิทยาลัย 3 แห่ง    
ไฟล์ภาพรวมเพื่อประกอบการประชุมวันที่ 17 กันยายน 2561 (ไม่นำส่งข้อมูล)    
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย    
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศูนย์วิทยบริการ จังหวัดสุราษฎร์ธานี    
ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ (ศปภ.)    
     
แบบประเมินความพึงพอใจการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ประจำปี 2561    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   หนังสือการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2561
   
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    
  สังกัดเทศบาล-ตำบล    
  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด    
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
  1.โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้    
  2.สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1    
  3.สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2    
  4.สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3    
  5.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11    
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน    
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ    
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย    
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    
  1.วิทยาลัยการอาชีพไชยา    
  2.วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ    
  3.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี    
  4.วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์    
  5.วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี    
  6.วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สุราษฎร์    
  7.วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ    
  8.วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ    
  9.วิทยาลัยบริหารธุกิจและการท่องเที่ยวสมุย    
  10.วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี    
  11.วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโภธิคุณ    
  12.วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี