1.  เอกสารข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ปีการศึกษา 2560

2. แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ปีการศึกษา 2560

3. แบบขอรับบริการข้อมูลสารสนเทศ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

4. ระบบคลังข้อมูลกลางด้านการศึกษา (MOE - Educational Warehouse System) 

5. ไฟล์สำหรับกรอกข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนในสังกัดเอกชน 85 แห่ง

 

   หนังสือการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2561
   
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    
  สังกัดเทศบาล-ตำบล    
  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด    
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
  1.โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้    
  2.สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1    
  3.สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2    
  4.สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3    
  5.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11    
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน    
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ    
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย    
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    
  1.วิทยาลัยการอาชีพไชยา    
  2.วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ    
  3.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี    
  4.วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์    
  5.วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี    
  6.วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สุราษฎร์    
  7.วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ    
  8.วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ    
  9.วิทยาลัยบริหารธุกิจและการท่องเที่ยวสมุย    
  10.วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี    
  11.วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโภธิคุณ    
  12.วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี