มาตรการรักษาความปลอดภัย

 


รูปภาพที่เกี่ยวข้อง Image result for news gifแบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2562
Image result for news gifแบบสำรวจความต้องการข้อมูลทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ finger  ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2560    
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ finger  ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2561Image result for news gif    
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ finger  ข้อมูลด้านการศึกษาเฉพาะกิจจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2561Image result for news gif    
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ finger แบบขอรับบริการข้อมูลสารสนเทศ     
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ finger ระบบคลังข้อมูลกลางด้านการศึกษา (MOE - Educational Warehouse System)     
 à¸œà¸¥à¸à¸²à¸£à¸„้นหารูปภาพสำหรับ finger  สารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ระดับกลุ่มจังหวัด (สุราษฎร์ธานี ชุมพร พัทลุง นครศรีธรรมราช)     
     
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ surveyแบบสอบถามความพึงพอใจข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2561  à¸œà¸¥à¸à¸²à¸£à¸„้นหารูปภาพสำหรับ survey    

 

   หนังสือการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2Image result for news gif
   
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    
  สังกัดเทศบาล-ตำบล    
  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด    
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
  1.สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1    
  2.สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2    
  3.สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3    
  4.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11    
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน    
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ    
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย    
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    
  1.วิทยาลัยการอาชีพไชยา    
  2.วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ    
  3.วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์    
  4.วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี    
  5.วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สุราษฎร์    
  6.วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ    
  7.วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ    
  8.วิทยาลัยบริหารธุกิจและการท่องเที่ยวสมุย    
  9.วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี    
  10.วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโภธิคุณ    
  11.วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี