คุรุสภา

วิสัยทัศน์

“เป็นหน่วยงานบูรณาการที่สร้างคุณภาพการศึกษา สร้างคนดี มีคุณธรรม เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี”

 

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

2. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา

3. จัดระบบการกำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน

4. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

5. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

6. สร้างคนดีมีคุณธรรม

 

ค่านิยมองค์การ/วัฒนธรรมองค์กร

ประสานเป็นเยี่ยม รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส