รายงานงบทดลองประจำเดือน

>>>เดือนเมษายน 2562

การขอจัดตั้งโรงเรียนในระบบ ดูรายละเอียดทั้งหมด

 

การขอจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ

 

การจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติ

1. ขั้นตอนการขออนุญาตจัดตั้งและเปิดดำเนินกิจการโรงเรียนในระบบ ประเภทนานาชาติ คลิกที่นี่

2.    ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่องแนวปฏิบัติการพิจารณาการอนุญาตให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนในระบบ ประเภทนานาชาติ  คลิกที่นี่

3. กฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ การกำหนดรายการและการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งและการกำหนดขาดที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. 2555 คลิกที่นี่

4. พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 คลิกที่นี่

 

จัดทำตราสารจัดตั้งและรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนในระบบ

1. หนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 0211.1/10484 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2558 เรื่องจัดทำตราสารจัดตั้งและรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนในระบบคลิกที่นี่
2. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดทำตราสารจัดตั้งและรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการโรงเรียนในระบบ คลิกที่นี่

 

การกำหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นของโรงเรียนในระบบ ประเภทนานาชาติ

1. หนังสือ ที่ ศธ 0211.5/12181 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 เรื่องการกำหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นของโรงเรียนในระบบ ประเภทนานาชาติ คลิกที่นี่

 

การรับครูชาวต่างประเทศ

1. แนวปฏิบัติในการแต่งตั้งครู/ผู้สอนชาวต่างประเทศของโรงเรียนเอกชน คลิกที่นี่
2. ตัวอย่างหนังสือนำส่งจากทางโรงเรียน (ยื่นต่อ สช) คลิกที่นี่
3. ตารางแสดงจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาชาวต่างประเทศ คลิกที่นี่
4. แบบสัญญาการเป็นครูใหญ่และครูท้ายระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๒ (สำหรับครูต่างประเทศ) คลิกที่นี่
5. ตารางรายงานการแต่งตั้งและถอดถอนครูและบุคลากรทางการศึกษาชาวต่างประเทศ คลิกที่นี่
6. แบบฟอร์มหนังสือแต่งตั้งครูชาวต่างประเทศ (กรณีโรงเรียนในระบบ) คลิกที่นี่
7. แบบฟอร์มหนังสือแต่งตั้งผู้สอนชาวต่างประเทศ (กรณีโรงเรียนนอกระบบ) คลิกที่นี่
8. แบบฟอร์มหนังสือถอดถอนครูชาวต่างประเทศ (กรณีโรงเรียนในระบบ) คลิกที่นี่
9. แบบฟอร์มหนังสือถอดถอนผู้สอนชาวต่างประเทศ (กรณีโรงเรียนนอกระบบ) คลิกที่นี่

 

การรับบุคลากรทางการศึกษาชาวต่างประเทศ

1. แนวปฏิบัติในการแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาชาวต่างประเทศของโรงเรียนเอกชน คลิกที่นี่
2. ตัวอย่างหนังสือนำส่งจากทางโรงเรียน (ยื่นต่อ สช) คลิกที่นี่
3. ตารางแสดงจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาชาวต่างประเทศ คลิกที่นี่
4. แบบสัญญาการเป็นครูใหญ่และครูท้ายระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๒ (สำหรับครูต่างประเทศ) คลิกที่นี่
5. แบบฟอร์มหนังสือแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาชาวต่างประเทศ คลิกที่นี่
6. แบบฟอร์มหนังสือถอดถอนบุคลากรทางการศึกษาชาวต่างประเทศ คลิกที่นี่
7. ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยการกำหนดจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. 2551คลิกที่นี่
8. ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วย การกำหนดจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ คลิกที่นี่

 

การรับนักเรียนชาวต่างประเทศ

1. แนวปฏิบัติการพิจารณาอนุญาตชาวต่างประเทศเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชน (ให้ถือปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2555) คลิกที่นี่
2. ตัวอย่างหนังสือนำส่งจากทางโรงเรียน (ยื่นต่อ สช) คลิกที่นี่
3. ใบสอบประวัติของผู้ขอเข้าเรียน คลิกที่นี่
4. ใบสอบประวัติบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองในกรณีนักเรียนชาวต่างประเทศมีอายุต่ำกว่า 20 ปี คลิกที่นี่
5. ใบรับรองความประพฤติ คลิกที่นี่
6. ใบแจ้งจุดประสงค์การสมัครเรียน คลิกที่นี่
7. ชี้แจงอัตราเวลาเรียน คลิกที่นี่
8. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรืองหลักเกณฑ์การยื่นเรื่องเพื่อขอหนังสือรับรองในการขอรับการตรวจลงตราประเภท NON-IMMIGRANT รหัส ED เพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนนอกระบบ คลิกที่นี่

 

ขอให้ตรวจสอบข้อมูลประวัติของครูชาวต่างชาติ

               สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนรับแจ้งจากสำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ว่าที่ประชุมกลุ่มงานข่าวการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ ขอความร่วมมือโรงเรียนเอกชนดำเนินการตรวจสอบข้อมูลประวัติชาวต่างชาติก่อนรับเข้ามาเป็นครูหรือผู้สอน  ถึง
1. ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน คลิกที่นี่
2. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกจักงหวัด(ยกเว้นกรุงเทพ) คลิกที่นี่
3. ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี คลิกที่นี่
4. ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส คลิกที่นี่
5. ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา คลิกที่นี่
6. ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล คลิกที่นี่
7. ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา คลิกที่นี่

 

การดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม

1. หนังสือ ที่ ศธ02111.5_5667 ลงวันที่ 8 เมษายน 2558 เรื่องการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของประเทศสหราชอาณาจักรเพื่อการคุ้มครองเด็ก (ICPC)-ผู้รับใบอนุญาต คลิกที่นี่
2. หนังสือ ที่ ศธ 0211.5_8554 ลงวันที่ 29 พค 2558 เรื่องการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของประเทศ สหราชอาณาจักรเพื่อการคุ้มครองเด็ก (ICPC) –แจ้งเวียน คลิกที่นี่
3. หนังสือ ที่ ศธ02111.5_6028-30 ลงวันที่ 16 เมษายน 2558 เรื่องการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของประเทศ สหราชอาณาจักรเพื่อการคุ้มครองเด็ก (ICPC) –แจ้งภูมิภาค_สพป  คลิกที่นี่

 

การประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

               ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้แจ้งว่า ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ กำหนดให้วิชาชีพครู   ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ เป็นวิชาชีพควบคุม
1. หนังสือ ที่ ศธ0211.6_15214 ลงวันที่ 3 กันยายน 2558 เรื่องการประกอบวิชาชีพ คลิกที่นี่

 

แนวทางการดำเนินเกี่ยวกับการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้แก่โรงเรียนในระบบ 

1. ประกาศ สช. เรื่องแนวทางการดำเนินเกี่ยวกับการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้แก่โรงเรียนในระบบ  คลิกที่นี่

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1. พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 คลิกที่นี่

2. กฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ การกำหนดรายการ และการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง และการกำหนดขนาดที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. 2555 คลิกที่นี่

3. กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบกิจการโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2553 คลิกที่นี่

4. กฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ พ.ศ. 2554 คลิกที่นี่

5. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. 2551 คลิกที่นี่

6. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียนนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2548 คลิกที่นี่

7. ระเบียบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ว่าด้วยการเปิด-ปิดสถานศึกษาวิชาทหาร พ.ศ. 2554 คลิกที่นี่

8. ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งผู้จัดการ พ.ศ. 2551 คลิกที่นี่

9. ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการกำหนดจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. 2551 คลิกที่นี่

10. ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการกำหนดจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 คลิกที่นี่

11. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การโอนหรือส่งมอบทรัพย์สิน หนี้สินหรือภาระผูกพันของโรงเรียนในระบบ คลิกที่นี่

12. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง กำหนดประเภทและระดับของโรงเรียนในระบบ คลิกที่นี่

13. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง กำหนดประเภทและระดับของโรงเรียนในระบบ (ฉบับที่ 2) คลิกที่นี่

14. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง การกำหนดประเภทและลักษณะของโรงเรียน การจัดการเรียนการสอนและหลักสูตรของโรงเรียนนอกระบบ คลิกที่นี่

15. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการโอนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนเอกชน คลิกที่นี่

16. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การโอนหรือส่งมอบทรัพย์สิน หนี้สิน หรือภาระผูกพันของโรงเรียนในระบบ คลิกที่นี่

17. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดจำนวนและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนในระบบ คลิกที่นี่

 

แบบฟอร์มต่าง ๆ

1. คำขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ (แบบ สช. 1) คลิกที่นี่

2. คำขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง (แบบ สช. 3) คลิกที่นี่

3. คำขอโอนและรับโอนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนเอกชน (แบบ อ.1) คลิกที่นี่

4. คำขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนในระบบ (แบบ อช.2) คลิกที่นี่

5. คำขออนุญาตต่าง ๆ (แบบ อช.4) คลิกที่นี่

หมวดหมู่รอง

กิจกรรมที่หน่วยงานจัดขึ้นหรือร่วมกิจกรรม

วิสัยทัศน์

“เป็นหน่วยงานบูรณาการที่สร้างคุณภาพการศึกษา สร้างคนดี มีคุณธรรม เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี”

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

2. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา

3. จัดระบบการกำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน

4. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

5. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

6. สร้างคนดีมีคุณธรรม

ค่านิยมองค์การ/วัฒนธรรมองค์กร

ประสานเป็นเยี่ยม รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างระบบและกลไกการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งรัดการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการบริหารจัด การบริการและการเรียนรู้สู่สังคมแห่งการเรียนรู้

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคล พัฒนาและสร้างความก้าวหน้าของข้าราชการ ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทุกช่วงวัยทั้งในระบบนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งในระบบนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยรวมถึงการศึกษาแบบทวิภาคีให้ได้มาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมการการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทางการศึกษากับองค์กรภาคีเครือข่าย และทุกภาคส่วนของสังคมในการสร้างคนดี

เป้าประสงค์

1. หน่วยงานทางการศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

2. หน่วยงานทางการศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

3. ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ( ICT) ที่มีประสิทธิภาพเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้อันนำไปสู่การสร้างสังคมแห่งเรียนรู้

4. ข้าราชการ ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้ใช้ศักยภาพในการปฏิบัติงานและการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพโดยใช้นวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT) ด้วยวิธีการที่หลากหลาย

5. ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม เสมอภาค

6. ผู้เรียนทุกช่วงวัยมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

7. ผู้สำเร็จการศึกษาทุกช่วงวัยมีงานทำและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

8. ยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยงานวิจัย

 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์และค่าเป้าหมาย

1. ร้อยละ 80 ของหน่วยงานทางการศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

2. ร้อยละ 80 ของหน่วยงานทางการศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

3. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ( ICT) ที่มีประสิทธิภาพเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้อันนำไปสู่การสร้างสังคมแห่งเรียนรู้

4. ร้อยละ 80 ของข้าราชการ ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้ใช้ศักยภาพในการปฏิบัติงานและการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพโดยใช้นวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT) ด้วยวิธีการที่หลากหลาย

5. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม เสมอภาค

6. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนทุกช่วงวัยมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

7. ร้อยละ 80 ของผู้สำเร็จการศึกษาทุกช่วงวัยมีงานทำและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

8. ร้อยละ 80 ของหน่วยงานทางการศึกษาที่ยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยงานวิจัยอย่างน้อยหน่วยงานละ 1 ชิ้น/ต่อไป

 

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สถานศึกษา/สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานผู้จัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ที่ 2 เร่งรัดพัฒนา และส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพและตำแหน่ง

กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย

กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมให้องค์กรและทุกภาคส่วน ร่วมจัดและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงครอบคลุม และมีคุณภาพ

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผู้เรียนทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมผู้สำเร็จการทุกช่วงวัยมีงานทำและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยงานวิจัย

กลยุทธ์ที่ 9 ส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับทุกองค์กร ภาคีเครือข่าย และทุกภาคส่วนของสังคมในการสร้างและสนับสนุน ยกย่อง “คนดี”