คุรุสภา

 

จำนวนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ

เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ครั้งที่ 2 ปีพ.ศ.2560

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วิชาเอก จำนวนอัตรา จำนวนผู้สมัคร
22 พ.ย. 23 พ.ย. 24 พ.ย. 25 พ.ย. 26 พ.ย. 27 พ.ย. 28 พ.ย.  รวม  
1. ภาษาไทย 15  0  1  1  3  1  2  11
2. ภาษาอังกฤษ 8 16 
3. สังคมศึกษา 9 14  18  11  21  18  91 
4. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 3 17  11  53 
5. ชีววิทยา 1        
6. ฟิสิกส์  1    
7. คณิตศาสตร์  4 17 
8. พลศึกษา  5 10  13  47 
9. ศิลปศึกษา  4     11 
10. นาฏศิลป์ 2  
11. เกษตรกรรม 1    
12. คหกรรม 1   14 
13. จิตวิทยาและการแนะแนว 1    
14.บรรณารักษ์ 1  
15. ดนตรีสากล 3          
16. ดนตรีไทย 1        
17. คอมพิวเตอร์  2 19  54 
18. ภาษาจีน 1      
19. ปฐมวัย 8 11  38 
20. ประถมศึกษา 5   12 
รวม 76 16  52  23  83  51  77  99  401