คุรุสภา

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ระหว่างวันที่ 9-15 มกราคม 2561 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกศึกษานิเทศก์

ประกาศการคัดเลือก

ภาคผนวก ก  หลักสูตรการคัดเลือก

ภาคผนวก ข  รายละเอียดตัวชี้วัด องค์ประกอบการประเมิน

ภาคผนวก ค ใบสมัคร

แบบประเมินสมรรถนะจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  file Pdf,  file Exel