เอกสารประกอบการประชุม จำนวน 15 รายการ

1. สิ่งที่โรงเรียนต้องดำเนินการเพื่อการประกันคุณภาพภายใน

2. มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบประเภทกวดวิชา

 

3.มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบประเภทอื่นๆ

4.มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบ ประเภทกวดวิชา

5. มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบ ประเภทอื่น ๆ

6. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน (บฝ.1)

7.แผนปฏิบัติงานประจำปี (บฝ.2)

8. รายงานคุณภาพการศึกษาประจำปีโรงเรียนนอกระบบ ประเภทกวดวิชา (บฝ.3)

9. รายงานคุณภาพการศึกษาประจำปีโรงเรียนนอกระบบ ประเภทอื่น ๆ (บฝ.3)

10. แบบประเมินตนเองโรงเรียนนอกระบบ ประเภทกวดวิชา

11. แบบประเมินตนเองโรงเรียนนอกระบบ ประเภทอื่นๆ

12. ทะเบียนครู ผู้สอน นักเรียน

13. ทะเบียนโรงเรียน

14. ตัวอย่างแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน (บฝ.1)

15. ระเบียบการเขียนสมุดหมายเหตุ