ศธจ.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในการจัดประชุมเพื่อศึกษาความต้องการและแนวทางการพัฒนาตามบริบทของพื้นที่ของจังหวัดในภาคใต้ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพครูให้มีศักยภาพจัดการเรียนการสอนในการยกระดับคุณภาพการศึกษาเอกชน เพื่อรองรับพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ และพื้นที่เศรษฐกิจภาคใต้  ระหว่างวันที่ 27 - 28 เมษายน 2561 ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานีโดยผู้เข้าร่วมประชุมเป็นตัวแทนจาก 11 จังหวัด (14 จังหวัดภาคใต้ ยกเว้นจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส)  ประกอบด้วย 
1)  ผู้แทน ศธจ. จังหวัดละ 2 คน 
2)  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา ใน 11 จังหวัด โรงเรียนละ 1 คน
3) ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประเภทนอกระบบ ที่เปิดสอนประเภทวิชาชีพ ประเภทศิลปะ และดนตรี ใน 11 จังหวัด โรงเรียนละ 1 คน

โรงเรียนที่ประสงค์ขอเข้าร่วมเพิ่มเติม  แจ้งรายชื่อเพิ่มเติมได้ภายในวันที่ 25 เมษายน 2561 โดยส่งใบตอบรับทาง E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   หรือ Line : sirin.nakorn   หากมีข้อสงสัย ติดต่อ ศิริพร นครพัฒน์ โทร 0863543663

ฝ่ายจัดอบรมได้จัดที่พักสำหรับผู้เข้าอบรมทั้ง 10 จังหวัด สามารถประสานงานขอเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2561 (ผุ้เข้าอบรมที่แจ้งเช้าพักไว้เฉพาะวันที่ 27 เมษายน สามารถแจ้งขอเข้าพักเพ่ิมเติมได้ภายในวันที่ 25 เมษายน)

หนังสือ สช.

กำหนดการประชุม

แบบตอบรับของโรงเรียน

แผนที่โรงแรมนิภาการ์เด้น

รายชื่อผู้เข้าอบรม

  

ที่ ประเภท โรงเรียน คำนำ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง จังหวัด หมายเลข
โทรศัพท์
โทรศัพท์
เคลื่อนที่
อาหาร การพักค้าง
1 สามัญมัธยม ญาซีเราะฮฺพิทยานุสรณ์ นาย ดำรง อ้นบุตร ผู้บริหาร กระบี่   098-0575971 อิสลาม พัก 27
2 สามัญมัธยม ประทีปธรรมมูลนิธิ นาย วิทยา เริงสมุทร์ ผู้อำนวยการ กระบี่ 075-285050 091-0427037 อิสลาม พัก 27
3 สามัญมัธยม พัฒนศาสน์วิทยา คลองยาง นาย  จำรัส ศรีหมุน ผู้อำนวยการ กระบี่   086-1719051 อิสลาม พัก 27
4 สามัญมัธยม ภูมิสวรรค์วิทยา นาย ดนหร้อหมาน นักคา ผู้จัดการโรงเรียน กระบี่ 075-600066 085-6191740 อิสลาม พัก 27
5 สามัญมัธยม มุสลิมวังทองวิทยา นาย ธีระยุทธ โสบุตร ผู้อำนวยการ กระบี่ 075691756-7 087-8822407 อิสลาม พัก 27
6 สามัญมัธยม สกุลศาสน์วิทยากระบี่ นาย ประนอม บุตรแขก ผู้อำนวยการโรงเรียน กระบี่ 075-694426 093-7765004 อิสลาม พัก 27
7 สามัญมัธยม เอกภาพศาสนวิชญ์ นาย ต้ากีม กุลดี ผู้อำนวยการ กระบี่ 075-810215 081-8917046 อิสลาม พัก 27
8 สามัญมัธยม ภูบดินทร์พิทยาลัย นาย ปัณณวัฒน์ ชูมนต์ ผู้แทนโรงเรียน ชุมพร 077-544240 089-9955961 ปกติ พัก 27
9 สามัญมัธยม มัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ นาย ประเวช ไกรเทพ ผู้อำนวยการ ตรัง 075-218793 088-8257273 ปกติ พัก 27
10 สามัญมัธยม แสงธรรมวิทยาตรังมูลนิธิ นาง รอชีด้า หมัดศิริ ผู้อำนวยการ ตรัง 075-258020 093-7870146 อิสลาม พัก 27
11 สามัญมัธยม ไตรภูมิวิทยา นาง เพ็ญศรี พัทลุง รองผุ้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นครศรีธรรมราช 075-315107 089-2882793 ปกติ พัก 27
12 สามัญมัธยม ธนรัตน์อุปถัมภ์ นาย สกานต์ ผลประมูล หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและทวิศึกษา นครศรีธรรมราช 075-466292 092-519366 ปกติ พัก 26-27
13 สามัญมัธยม ประสาทธรรมวิภัช นาง สุจิตรา ธรรมธิคุล ผู้อำนวยการ นครศรีธรรมราช 075-367018 085-4744626 ปกติ ไม่พัก
14 สามัญมัธยม พระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม นาย อนันต์ คชเสนีย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบุคลากร นครศรีธรรมราช 075-450610 085-4761210 ปกติ พัก 27
15 สามัญมัธยม แพทยกิจพิทยา นางสาว ทัศวลี ทิพย์มาศ ผู้อำนวยการ นครศรีธรรมราช 075-443094 081-7371196 ปกติ พัก 27
16 สามัญมัธยม มัธยมฆังคะทวีศิลป์ นาง กษมา ศรีสุวรรณ ผู้จัดการ นครศรีธรรมราช 075-367050 086-2793640 ปกติ พัก 27
17 สามัญมัธยม มัธยมยานากาวา นาย สมทรง ฝั่งชลจิตร รอง ผอ.ร.ร. นครศรีธรรมราช 075-800849 081-0911631 ปกติ พัก 27
18 สามัญมัธยม มัธยมวีรศิลปิน นางสาว ภัทรมน ทองกรรณ ครู นครศรีธรรมราช 075-441009 087-0127221 ปกติ พัก 27
19 สามัญมัธยม ร่อนพิบูลย์วิทยา นางสาว กัลยาณี วัฒนสิทธิ์ รองผู้อำนวยการ นครศรีธรรมราช 075-441425 081-7976033 ปกติ พัก 27
20 สามัญมัธยม สหมิตรบำรุง นาย กมล อินทร์ภักดี ผู้รักษาการผู้อำนวยการ นครศรีธรรมราช 075-491153 087-2636263 ปกติ พัก 27
21 สามัญมัธยม ดาริสสลามวิทยา นาย อะหมัด และเยาะ ผู้อำนวยการโรงเรียน พังงา   086-7417456 อิสลาม พัก 26-27
22 สามัญมัธยม ตัรบียะห์อิสลามียะห์  นาย รอซีด หัสนีย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน พังงา 076-599922 086-2803370 อิสลาม พัก 26-27
23 สามัญมัธยม ศรัทธาธรรม นาย วิศรุต มุกดา ครู พังงา     อิสลาม พัก 26-27
24 สามัญมัธยม สังคมอิสลามวิทยา นาย สมศักดิ์ สะและราด ผู้อำนวยการ พังงา   091-0624805 อิสลาม พัก 26-27
25 สามัญมัธยม ดรุณศาสตร์สหวิทยามูลนิธิ นาย นัศรุน หลำสะ ผู้อำนวยการ พัทลุง 074-687143 086-2941345 อิสลาม พัก 26-27
26 สามัญมัธยม ดารุสสลาม มูลนิธิ นางสาว อาซียะ หมัดอาดัม ผู้อำนวยการโรงเรียน พัทลุง   093-5764180 อิสลาม พัก 27
27 สามัญมัธยม สันติธรรมวิทยามูลนิธิ นางสาว ปิลัณดา ยาชะรัด ผู้อำนวยการ พัทลุง 074-608721 087-9676489 อิสลาม พัก 27
28 สามัญมัธยม ดาราสมุทรภูเก็ต นางสาว ฐิรนันท์ แก้วซัง   ภูเก็ต       พักที่อื่น
29 สามัญมัธยม ดาวรุ่งวิทยา นางสาว ละเอียด นาคชัยเนรมิต หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ภูเก็ต 076-212137 081-7192036 ปกติ พัก 27
30 สามัญมัธยม พุทธมงคลนิมิตร นาง สุนิตยา ปจันทบุตร์ ครู หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ภูเก็ต 076-211771 081-6771098   พัก 26-27
31 สามัญมัธยม ภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา นาย สุนันท์ มะลิชู ผู้อำนวยการ ภูเก็ต 076-522567 089-2881545 ปกติ  
32 สามัญมัธยม มุสลิมวิทยาภูเก็ต นาง วาสนา คนึงการ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ภูเก็ต   084-0687366 อิสลาม พัก 27
33 สามัญมัธยม ดำรงศาสน์วิทยา นาย อเนก ห๊ะหรับ ครูประจำการ ระนอง 77893078 089-9654747 อิสลาม พัก 26-27
34 สามัญมัธยม พัฒนศาสน์วิทยา   ดวงนภา พันชั่ง ครูผู้สอน ระนอง 077-861638 081-2739343 อิสลาม ไม่พัก
35 สามัญมัธยม ท่าใหญ่วิทยา นาย มูหัมหมัด เบ็ญนุ้ย ผู้รับใบอนุญาติ สงขลา 074-552586 081-5415391 อิสลาม พัก 27
36 สามัญมัธยม พลวิทยา นาย เสริญ พิศาลวิชรินทร์   สงขลา 074-255111 086-3415964 ปกติ พัก 27 (พักเดี่ยว)
37 สามัญมัธยม สมานคุณวิทยาทาน นาย พิพัฒน์ เสนาพิทักษ์กุล ผู้อำนวยการโรงเรียน สงขลา 074-247131 081-5995795 ปกติ พัก 27
38 สามัญมัธยม ดารุสสลามวิทยา นาย อับดุลกอนี สายวารี ผู้อำนวยการ สุราษฎร์ธานี 084-1918651   อิสลาม ไม่พัก
39 สามัญมัธยม ธิดาแม่พระ นาง รุ่งฤดี อาจคงหาญ ฝ่ายวิชการ สุราษฎร์ธานี 077-283992 083-6471565 ปกติ ไม่พัก
40 สามัญมัธยม ธีราศรม พุนพิน นาง สุภาวดี บุญทราหาญ ครู สุราษฎร์ธานี 077-311215   ปกติ ไม่พัก
41 สามัญมัธยม ธีราศรม พุนพิน นางสาว อรัญญา ด้วงเพชร ครู สุราษฎร์ธานี 077-311215   ปกติ ไม่พัก
42 สามัญมัธยม ธีราศรมสุราษฎร์ นาย วันชัย จึงวิบูลย์สถิตย์ ผู้อำนวยการ สุราษฎร์ธานี 077-273260 094-5828913 ปกติ ไม่พัก
43 สามัญมัธยม ประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์) นาง บุญรวย แซ่ด่าน ผู้รับใบอนุญาต สุราษฎร์ธานี   081-9783404 ปกติ ไม่พัก
44 สามัญมัธยม พัฒนศาสน์วิทยา นาย เกียรติศักดิ์ มะปูเลาะ ครู สุราษฎร์ธานี 077-229229 087-3913209 อิสลาม ไม่พัก
45 สามัญมัธยม พันธศึกษา นาง รัตนา แก้วบุบผา ผู้อำนวยการ สุราษฎร์ธานี   099-4798686 ปกติ ไม่พัก
46 สามัญมัธยม มัธยมเปี่ยมรัก นางสาว รติรัตน์ สาริพัฒน์ ผู้อำนวยการ สุราษฎร์ธานี   082-8181836 ปกติ ไม่พัก
47 สามัญมัธยม มัธยมพุทธนิคม นาย ทรงศักดิ์ ศรีใส ครูผู้สอน สุราษฎร์ธานี 077-313772 063-0784897 ปกติ พัก 27
48 สามัญมัธยม วมินทร์วิทยา นาย สุชาติ เหล่ากอ รองผู้อำนวยการโรงเรียน สุราษฎร์ธานี 077-214341 065-7699141 ปกติ ไม่พัก
49 สามัญมัธยม สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี นางสาว เกยูร รูปสวย ผู้อำนวยการ สุราษฎร์ธานี 077-954134 095-3970903 ปกติ ไม่พัก
50 วิชาชีพ เสริมสวยกรทิพย์ นางสาว อิสรีย์ ลิขิตกาญจน์ ครูผู้สอน นครศรีธรรมราช 075-323641 095-8681921 ปกติ พัก 27
51 วิชาชีพ นครพัฒนาการบริบาล นาง เครือมาศ เพชรชู ผู้บริหาร นครศรีธรรมราช   081-8916625 ปกติ พัก 26-27
52 วิชาชีพ ถลางสอนภาษานานาชาติ นาง สธิพัชร กิจสุรีย์พร ผู้รับใบอนุญาต ภูเก็ต 089-7299874 089-7299374 ปกติ พัก 27
53 วิชาชีพ ภูเก็ตรักษ์บริบาล นางสาว สุดา ตันวุฒิมงคล ผู้บริหาร ภูเก็ต 081-7197955 081-7197955 ปกติ พัก 27
54 วิชาชีพ สอนภาษานานาชาติ ไอ สปีค นางสาว ณฐมน ทองตัด ผู้รับใบอนุญาต ภูเก็ต 076-510641 081-0845392    
55 วิชาชีพ สอนภาษาอัลฟา นางสาว ชุติมา กอแก้ว ผู้บริหารและผู้รับใบอนุญาต ภูเก็ต   090-8650050 ปกติ พัก 26-27
56 วิชาชีพ เสริมสวยอุราพร นางสาว อุราพร ประชาบุตร ผู้รับใบอนุญาต สงขลา 074-3645912 083-1863755,061-2422993 ปกติ พัก 26-27
57 วิชาชีพ นักออกแบบทรงผมบุรุษ-สตรี ลาวา นาง ชมตรี บุหลันศรีชาติ ผู้จัดการ สตูล 074-722131 088-7882667 ปกติ พัก 26-27
58 วิชาชีพ สตูลบริรักษ์ อินเตอร์ นาง พรลภัสส์ รุ่งเลื่อม ผู้รับใบอนุญาต สตูล 093-7896248 084-6133579 ปกติ พัก 26-27
59 วิชาชีพ เสริมสวยแชมพูซาลอน นาง อารอบ ปิยะพงค์ ผู้บริหารโรงเรียน สตูล   093-7265483 ปกติ พัก 27
60 วิชาชีพ กวดวิชาและสอนภาษาต่างประเทศเมธัส นางสาว ญาดา โสมณ   สุราษฎร์ธานี 077-289700 081-8320662 ปกติ ไม่พัก
61 วิชาชีพ วิชาชีพ เกาะพะงัน นางสาว สุพัตรา บรรจงกะเสนา ณ อยุธยา ผู้รับใบอนุญาตและผู้บริหาร สุราษฎร์ธานี 077349233,089-4876207 080-4574544 ปกติ พัก 26-27
62 วิชาชีพ สอนคอมพิวเตอร์และกวดวิชามิสเตอร์เบรน นางสาว ธันย์ชนก เชตุราช ครู สุราษฎร์ธานี 077-310651 081-8955271 ปกติ ไม่พัก
63 วิชาชีพ สอนตัดผมชายตาปีแฮร์ นางสาว ญาณิศา วัฒนกุล ผู้บริหาร สุราษฎร์ธานี 085-7879199 085-7879199 ปกติ ไม่พัก
64 วิชาชีพ สอนตัดเสื้อเสริมสวยนิรันดร์รัตน์ นางสาว ปุณิกา เพ็ชรเนียม ครูสอนและหัวหน้าสาขา สุราษฎร์ธานี 098-8505277   ปกติ ไม่พัก
65 วิชาชีพ สอนภาษา นิวแลงเกวจ นางสาว สุธัญญา หงษ์คำ   สุราษฎร์ธานี 077-426981 062-6616649 ปกติ พัก 26-27
66 วิชาชีพ สอนภาษาเคพีที เกาะพะงัน นางสาว อมาพร พุทธสุข ผู้รับใบอนุญาต สุราษฎร์ธานี 077-377911 099-3599757 ปกติ พัก 26-27
67 วิชาชีพ สอนภาษานานาชาติบ้านศิลป์ สุราษฎร์ธานี นางสาว ศรัญญา นพ ผู้จัดการ สุราษฎร์ธานี 077-28451 085-9444262 ปกติ ไม่พัก
68 วิชาชีพ สอนภาษาบ้านพี่หนึ่ง นางสาว พลอยกนก แป้นเจริญ   สุราษฎร์ธานี   091-4296429 ปกติ ไม่พัก
69 วิชาชีพ สอนภาษามายด์ยัวแลงเกวจ นางสาว วรัญญา ด่านศิริ ผู้รับใบอนุญาต สุราษฎร์ธานี 077-962099 087-02742466 อิสลาม พัก 26-27
70 ศิลปะและกีฬา ดนตรีและศิลปะซิมโฟนี นาย ธนพล เมืองไพศาล ครูใหญ่ สุราษฎร์ธานี 077-272793 094-4193661 ปกติ ไม่พัก
71 ศิลปะและกีฬา ดนตรีและศิลปะซิมโฟนี นาย สายฟ้า พลจันทร์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สุราษฎร์ธานี 077-272794 094-4193662 ปกติ ไม่พัก
72 ศิลปะและกีฬา ดนตรีและศิลปะซิมโฟนี นาง เปรมกมล พนิตอังกูร ผู้จัดการทั่วไป สุราษฎร์ธานี 077-272795 094-4193663 ปกติ ไม่พัก
73 ศิลปะและกีฬา ดนตรีและศิลปะซิมโฟนี นาง พรรรณรวี กุลเจริญ เลขานุการครูใหญ่ สุราษฎร์ธานี 077-272796 094-4193664 ปกติ ไม่พัก
74 ศิลปะและกีฬา ดนตรีและศิลปะซิมโฟนี นางสาว กนกรัตนื เรืองนุ้ย ธุรการ สุราษฎร์ธานี 077-272797 094-4193665 ปกติ ไม่พัก
75 ศิลปะและกีฬา ดนตรีและศิลปะซิมโฟนี นางสาว กฤษฎร์ฤนท์ หนูแก้ว ช่างภาพ สุราษฎร์ธานี 077-272798 094-4193666 ปกติ ไม่พัก
76 ศิลปะและกีฬา สากลการดนตรีและศิลปะ นาย สัมพันธ์ คิดขยัน ครูสอน สุราษฎร์ธานี 084-848833 096-6519297 ปกติ ไม่พัก
77 สามัญมัธยม อนุบาลวัดใหม่ไทยเจริญ นาง แวววิมล แซ่จ้อง ผู้อำนวยการ นครศรีธรรมราช 075-307125 085-7854039 ปกติ พัก 27
78 สามัญมัธยม ประทีปศาสน์ นาย นิรัญ เทพลักษณ์ ผู้อำนวยการ นครศรีธรรมราช 075-377782 087-8810410 อิสลาม พัก 27
79 วิชาชีพ สอนภาษาแอลเอ ภูเก็ต นางสาว ถิรมณ หมื่อนดาบุตร ผู้รับใบอนุญาต ภูเก็ต 076-510259 099-3158563 ปกติ พัก 26-27
80 วิชาชีพ สอนการอาชีพเรือสำราญและการโรงแรม นาง วิเชียร พันธ์อัน อาจารย์ผู้สอน นครศรีธรรมราช   089-2900145 ปกติ พัก 26-27
81 วิชาชีพ นครศึกษาการบริบาล นาย ภาณุพงศ์ แก้วละเอียด ผู้บริหาร นครศรีธรรมราช 075-324434 081-7871232 ปกติ พัก 27
82 สามัญมัธยม ดาราสมุทรภูเก็ต นาง พิกุลชยา จินณรัตน์   ภูเก็ต       พักที่อื่น
83 วิชาชีพ บริษัท ทาเลนท์ ดีเทคทีฟ จำกัด (BSP) นางสาว วัณณิตา ปานแดง   สุราษฎร์ธานี   086-2689356 ปกติ ไม่พัก
84 วิชาชีพ บริษัท ทาเลนท์ ดีเทคทีฟ จำกัด (BSP) นางสาว นุสรา วรพุฒ   สุราษฎร์ธานี   086-2689356 ปกติ ไม่พัก
85 วิชาชีพ บริษัท ทาเลนท์ ดีเทคทีฟ จำกัด (BSP) นางสาว วรกมล นาคเพชรพูล   สุราษฎร์ธานี   086-2689356 ปกติ ไม่พัก
86 วิชาชีพ บริษัท ทาเลนท์ ดีเทคทีฟ จำกัด (BSP) นางสาว ชลิตา พรหมมากร   สุราษฎร์ธานี   086-2689356 ปกติ ไม่พัก
87 สามัญมัธยม มัธยมพุทธนิคม นาย ปฏิพัทธ์ ลอยใหม่ ครูผู้สอน สุราษฎร์ธานี 077-313772 063-0784897 ปกติ พัก 27
88 สามัญประถม เรืองดรุณี นางสาว ชวนพิศ เหมะมูล ผู้อำนวยการโรงเรียน สุราษฎร์ธานี        
89 สามัญประถม เรืองดรุณี นางสาว อริยา ทองตำลึง ครูผู้สอน สุราษฎร์ธานี        
90 วิชาชีพ     อิสรีย์ ลิขิตกาญจน์ ครูผู้สอน นครศรีธรรมราช 075-323641 095-8681921 ปกติ พัก 27
91 วิชาชีพ เสริมสวยณัฏฐ์ภรณ์ นาง ณัฎฐ์ภรณ์ ประสมศีร ผู้รับใบอนุญาต นครศรีธรรมราช 075-424065 081-0861354 ปกติ พัก 27