สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัล “คุรุสภา” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ระดับจังหวัด และรางวัล “ครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ระดับจังหวัด ผลการพิจารณารายละเอียดตามประกาศ

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัล "คุรุสภา" ประจำปี พ.ศ.2561 ระดับจังหวัด

ประกาศผลการคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัล "ครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้" ประจำปี พ.ศ.2561 ระดับจังหวัด