ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ รายละเอียดดังแนบ

ประกาศ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และรายละเอียดแนบท้ายประกาศ