คุรุสภา

1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

      1)  แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

      2)  แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ปรับปรุงอาคารสำนักงาน)

2.  ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

3.  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

4.  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี