คุรุสภา
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  • การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 • การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
  • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  • การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
  • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561
 • มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
  • มาตรการเผยแพร่รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ
  • มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  • มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  • มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  • มาตรการป้องกันการรับสินบน
  • มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
  • มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ