คุรุสภา

คุรุสภาแจ้งเตือนครูกว่า ๒ แสนราย ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผ่านระบบ KSP e – Service และ KSP School

                ด้วยมีผู้ที่ใบอนุญาต ใบอนุญาตจะหมดอายุในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ มีจำนวนประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ กว่าราย ซึ่งต้องรีบดำเนินการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพภายใน ๑๘๐ วัน ก่อนวันที่ใบอนุญาตจะหมดอายุ หรือให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

               ทั้งนี้ สามารถดำเนินการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ ๓ ช่องทาง ซึ่งมีระยะเวลาการดำเนินการอนุมัติต่างกัน ดังนี้

                    ๑. ทางระบบ KSP e – Service และ KSP School ใช้เวลาดำเนินการ ๓๐ วันทำการ

                    ๒. ยื่นที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา หรือยื่นที่เจ้าหน้าที่คุรุสภาที่ประจำ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ใช้เวลาดำเนินการ ๖๐ วันทำการ

                    ๓. ทางไปรษณีย์ ใช้เวลาดำเนินการ ๙๐ วันทำการ

                 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call center 02 304 9899

1.  ปกคู่มือแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการศึกษา  ดาวน์โหลด

2.  คู่มือแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการศึกษา ดาวน์โหลด

 

บัญชีตำแหน่งว่าง เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้รอบที่ 5 กศจ.สุราษฎร์ธานี รายงานตัววันที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม สพม.เขต 11

บัญชีเรียกผู้สอบแข่งขันได้

บัญชีตำแหน่งว่าง