มาตรการรักษาความปลอดภัย

 รับสมัครศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑๗ ตำแหน่ง โดยยื่นใบสมัครพร้อมเอกสาร ได้ที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  

  ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี    ระหว่างวันท่ี ๒๓-๓๐ เมษายน ๒๕๖๑  เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น เว้ันวันหยุดราชการ

 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร ๐ ๗๗๒๐ ๓๒๕๑  มือถือ ๐๘๓ ๕๙๔๐๙๑๕ 

ประกาศ

ใบสมัคร

องค์ประกอบ ตัวชี้วัด

บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่าง