ด้วย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานความร่วมมือทางการศึกษาอื่นๆ ดำเนินการยกย่องเชิดชูบุคลากรทางการศึกษาและเครือข่าย โดยให้รางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย เพื่อเป็นเกียรติประวัติและเป็นขวัญกำลังใจแก่ครูผู้สอนในทุกสังกัด  สนใจ  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://pd.ipst.ac.th/

ศธจ.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในการจัดประชุมเพื่อศึกษาความต้องการและแนวทางการพัฒนาตามบริบทของพื้นที่ของจังหวัดในภาคใต้ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพครูให้มีศักยภาพจัดการเรียนการสอนในการยกระดับคุณภาพการศึกษาเอกชน เพื่อรองรับพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ และพื้นที่เศรษฐกิจภาคใต้  ระหว่างวันที่ 27 - 28 เมษายน 2561 ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานีโดยผู้เข้าร่วมประชุมเป็นตัวแทนจาก 11 จังหวัด (14 จังหวัดภาคใต้ ยกเว้นจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส)  ประกอบด้วย 
1)  ผู้แทน ศธจ. จังหวัดละ 2 คน 
2)  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา ใน 11 จังหวัด โรงเรียนละ 1 คน
3) ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประเภทนอกระบบ ที่เปิดสอนประเภทวิชาชีพ ประเภทศิลปะ และดนตรี ใน 11 จังหวัด โรงเรียนละ 1 คน

โรงเรียนที่ประสงค์ขอเข้าร่วมเพิ่มเติม  แจ้งรายชื่อเพิ่มเติมได้ภายในวันที่ 25 เมษายน 2561 โดยส่งใบตอบรับทาง E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   หรือ Line : sirin.nakorn   หากมีข้อสงสัย ติดต่อ ศิริพร นครพัฒน์ โทร 0863543663

ฝ่ายจัดอบรมได้จัดที่พักสำหรับผู้เข้าอบรมทั้ง 10 จังหวัด สามารถประสานงานขอเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2561 (ผุ้เข้าอบรมที่แจ้งเช้าพักไว้เฉพาะวันที่ 27 เมษายน สามารถแจ้งขอเข้าพักเพ่ิมเติมได้ภายในวันที่ 25 เมษายน)

หนังสือ สช.

กำหนดการประชุม

แบบตอบรับของโรงเรียน

แผนที่โรงแรมนิภาการ์เด้น

รายชื่อผู้เข้าอบรม