คุรุสภา

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ใบสมัครสอบแข่งขันฯ

หนังสือขออนุญาตให้ข้าราชการไปสมัครสอบแข่งขันฯ

แบบ 1 (คส.09.10)  สำหรับผู้สมัครสอบกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกขาดแคลน ที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพ ใช้แนบใบสมัครสอบด้วย

แผนผังสนามรับสมัครสอบ

ขั้นตอนการรับสมัครสอบ

ใบตรวจเอกสาร

แก้ไขประกาศ

 

 

ด้วย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานความร่วมมือทางการศึกษาอื่นๆ ดำเนินการยกย่องเชิดชูบุคลากรทางการศึกษาและเครือข่าย โดยให้รางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย เพื่อเป็นเกียรติประวัติและเป็นขวัญกำลังใจแก่ครูผู้สอนในทุกสังกัด  สนใจ  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://pd.ipst.ac.th/