ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  เรื่อง รายชื่อผู้มัสิทธิสอบเข้ารับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) ประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัด สพฐ.

ดาวน์โหลด : ประกาศ