ศธจ.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในการจัดประชุมเพื่อศึกษาความต้องการและแนวทางการพัฒนาตามบริบทของพื้นที่ของจังหวัดในภาคใต้ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพครูให้มีศักยภาพจัดการเรียนการสอนในการยกระดับคุณภาพการศึกษาเอกชน เพื่อรองรับพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ และพื้นที่เศรษฐกิจภาคใต้  ระหว่างวันที่ 27 - 28 เมษายน 2561 ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานีโดยผู้เข้าร่วมประชุมเป็นตัวแทนจาก 11 จังหวัด (14 จังหวัดภาคใต้ ยกเว้นจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส)  ประกอบด้วย 
1)  ผู้แทน ศธจ. จังหวัดละ 2 คน 
2)  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา ใน 11 จังหวัด โรงเรียนละ 1 คน
3) ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประเภทนอกระบบ ที่เปิดสอนประเภทวิชาชีพ ประเภทศิลปะ และดนตรี ใน 11 จังหวัด โรงเรียนละ 1 คน

โรงเรียนที่ประสงค์ขอเข้าร่วมเพิ่มเติม  แจ้งรายชื่อเพิ่มเติมได้ภายในวันที่ 25 เมษายน 2561 โดยส่งใบตอบรับทาง E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   หรือ Line : sirin.nakorn   หากมีข้อสงสัย ติดต่อ ศิริพร นครพัฒน์ โทร 0863543663

ฝ่ายจัดอบรมได้จัดที่พักสำหรับผู้เข้าอบรมทั้ง 10 จังหวัด สามารถประสานงานขอเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2561 (ผุ้เข้าอบรมที่แจ้งเช้าพักไว้เฉพาะวันที่ 27 เมษายน สามารถแจ้งขอเข้าพักเพ่ิมเติมได้ภายในวันที่ 25 เมษายน)

หนังสือ สช.

กำหนดการประชุม

แบบตอบรับของโรงเรียน

แผนที่โรงแรมนิภาการ์เด้น

รายชื่อผู้เข้าอบรม

 รับสมัครศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑๗ ตำแหน่ง โดยยื่นใบสมัครพร้อมเอกสาร ได้ที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  

  ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี    ระหว่างวันท่ี ๒๓-๓๐ เมษายน ๒๕๖๑  เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น เว้ันวันหยุดราชการ

 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร ๐ ๗๗๒๐ ๓๒๕๑  มือถือ ๐๘๓ ๕๙๔๐๙๑๕ 

ประกาศ

ใบสมัคร

องค์ประกอบ ตัวชี้วัด

บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่าง